ရုိင္းဟန္ – ကမာၻေျမအိပ္ရာ

၁။ ေ၀းေနခ်ိန္အမုန္း
၂။လမ္းခြဲလမ္းသြယ္
၃။ျပန္ေပးဆပ္ခ႔ဲ
၄။အိမ္မက္ေရွ႔ဆက္
၅။ေမွ်ာ္လင္႔ေနသူ
၆။ျမင္ေအာင္ၾကည္႔လုိက္ၾက
၇။ခ်စ္သူေတြရ႔ဲလမ္း
၈။ကမာၻေျမအိပ္ယာ
၉။ေပးဆပ္ျခင္းန႔ဲစြန္႔စားလုိက္
၁၀။ေမ႔ပစ္ေတာ႔
၁၁။တြဲလက္နိဂုံး
၁၂။အခ်စ္မ႔ဲကပြဲ
၁၃။အိမ္မက္ရွင္

Download Album

Credits : Matchbox, Wanderer

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s