သအုိ – ေရေသာက္ျမစ္

သိပ္မရႈပ္န႔ဲ
ဒုိင္ယာရီထဲမွာ
ရႈးတ႔ဲအိန္ဂ်ယ္
မုန္းတီးျခင္း
တုိ႔ေတြ႔မယ္
အလြမ္းညည္းသူ
မင္းတစ္ေယာက္တည္းအတြက္
အလုိအပ္ဆုံး
နားခြင္႔ေပးေတာ႔
ေနာက္ဆုံးထြက္သက္
ေနေပ်ာ္တယ္

ThaoA

Download Album

Credit : mmsong

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s