ရဲေလး – အိမ္

၀၁။ေလွ်ာက္မညာန႔ဲ
၀၂။မုိး
၀၃။အိမ္ျပန္ခ်ိန္
၀၄။ငါ႔ကုိေျပာပါ
၀၅။မိန္းကေလး
၀၆။လုိအပ္ျခင္း
၀၇။တစ္ေန႔ေန႔ေရာက္ခ႔ဲရင္
၀၈။ရင္ခုန္သံစကားေလးတစ္ခြန္း
၀၉။ဟစ္ေဟာ႔ေလာကအတြက္
၁၀။အိမ္
၁၁။အခ်စ္န႔ဲတစ္ေန႔တာ
၁၂။ေနာက္ဆုံး ….မင္းန႔ဲ

Download Album

Credit : Human

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s