စံလင္း၊ မီမီ၀င္းေဖ – သူေမွ်ာ္ေနေတာ႔မွာ

၁-ေမာတယ္
၂-ျပႆနာ
၃-သူေမွ်ာ္ေနေတာ႔မွာ
၄-တုိ႔လည္းလုိက္မယ္
၅-ခ်စ္တ႔ဲစိတ္
၆-မဆုံးႏုိင္ေသာေလွကားထစ္မ်ား
၇-ေနရ႔ဲေန႔လရ႔ဲည
၈-သူ႔အလုိအတုိင္းရွိေစ
၉-အမွတ္တရကၽြန္းကေလး
၁၀-ကုိယ္မငုိပါဘူးကြယ္

Download

Credit : Sanda

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s