အဆုိရွင္အမ်ား – အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ

ေတာင္းပန္ပါတယ္-မုိးဟန္လြင္
ငါ႔အျပစ္-အယ္ပီး
နင္႔အေၾကာင္း-ပီတာ
ေက်နပ္လုိက္မယ္-မုိးဟန္လြင္
ဟန္မေဆာင္တက္ေအာင္-အယ္ပီး
အေျပာင္းအလဲ-ပီတာ
လႊမ္းစရာမရွိဘူး-မုိးဟန္လြင္
စဥ္းစား-အယ္ပီး
နင္မုန္းလုိက္-ပီတာ
အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ-အယ္မုိး
ခ်စ္သူ-မုိးဟန္လြင္
ထပ္ေတြ႔ခ်င္တယ္-ပီတာ
နင္တစ္ေယာက္တည္းလုိတယ္-အယ္ပီး

Download

Credit : Sanda

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s