ေလးျဖဴ (ကမာၻသစ္ေတး)

  • ရႈးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနန႔ဲ
  • ခြဲခြာျခင္း
  • သေစၦတေကာင္ရ႔ဲည
  • ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း
  • ကမာၻသစ္ေတး
  • ညလူ
  • သားေကာင္
  • ေခၚသံ
  • မ်က္ရည္ယႏၱရား
  • အလြမ္းေရစီးေၾကာင္း

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s