စုိင္းထီးဆုိင္ – သခင္ဆီအေျပးျပန္လာမယ္

Art

၀၁။ သခင္ဆီအေျပးျပန္လာမည္
၀၂။ သိပ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ႏြဲ႕တင္ရယ္
၀၃။ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း
၀၄။ စိတ္ညွိဳ႕ရွင္
၀၅။ ငါ့ဘ၀
၀၆။ ဂ်ိမ္းေဖာသူ
၀၇။ မင္း၀မ္းသာေတာ့
၀၈။ ငုိေနလုိ႔ေတာ့အပုိပဲ
၀၉။ ေမတၱာေရစုန္ေမွ်ာခဲ့သူ
၁၀။ ေရလုိက္ငါးလုိက္
၁၁။ ေလ်ာ့ႀကဳိးကုန္ခ်ိန္
၁၂။ ပါရမီျဖည့္ဖက္

Mediafire

Credit : MMA

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s