ဂ်ီလတ္ – အစြန္းႏွစ္ဖက္

၀၁။ဘာေတြကုိေတာင္းဆုိလဲ
၀၂။အစြန္းႏွစ္ဖက္
၀၃။မင္းတစ္ေယာက္အတြက္န႔ဲ
၀၄။တစ္ေန႔ေတာ႔
၀၅။စံပယ္ျဖဴမ်ားႏွင္႔အတူ
၀၆။သိသင္႔တယ္
၀၇။နင္သာအလုိအပ္ဆုံး
၀၈။တစ္ကုိယ္စာအေတြး
၀၉။ေနပူထဲမွာ
၁၀။စြဲထင္က်န္ဆဲ
၁၁။အျဖဴန႔ဲအျဖဴ
၁၂။အစြန္းႏွစ္ဖက္ (Acoustic Live)
GLatt

Download

Credit : Original Uploader

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s