လင္းလင္း-ခ်စ္သုေ၀ (မီးအိမ္ကဗ်ာ)

၀၁။ ေမးပါ
၀၂။ ကေလး
၀၃။ မင္းအေရးၾကီးဆုံး
၀၄။ ဇာတိျမိဳ႔ကေလး
၀၅။ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး
၀၆။ ခြင္႔
၀၇။ မီးအိမ္ကဗ်ာ
၀၈။ ေရာက္ရာအရပ္က ဆက္သြယ္ပါ
၀၉။ ႏွစ္ကုိယ္တူ
၁၀။ နားလည္မႈ

Lin Lin Chit Thu Wai

L>load

Credit : axlerose, human

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s