လင္းလင္း {စဥ္းစားပါ}

ျဖစ္သလုိေမ႔လုိက္ပါ
စဥ္းစားပါ
၀ကႍဘာ
ေနတက္သလုိ
ေခါက္ရုိးက်ိဳး
အခုထိပါ
ေလေတြတုိက္တုိင္း
တိမ္လုိလူ
အရူးတစ္ပုိင္း
မျငိတြယ္န႔ဲ
ရွိပါေစ

Lin Lin

L>load

Credit : Original Uploader

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s