ကိုင္ဇာတင္မံု – ရႊံ႕ေစးေၿခေထာက္

KZTM

L>load

01 အမူးအရူး
02 ေဆးလိပ္
03 စိုက္ဆင္း
04 လူသား/ၿဂိဳလ္သား
05 ဆာေလာင္ၿခင္း
06 ေခါင္းခါၿပရင္နားလည္
07 လမင္းမသာတဲ့ည
08 အရူး
09 ပထမ
10 မိုးခါးေရ
11 ဖြင့္မေၿပာဘူး
12 ဘာေႀကာင့္
13 မ်က္ႏွာစာအုပ္
14 ညေနစည္းစိမ္

Credit : axlerose

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s