ေဇာ္၀င္းထြဋ္ – လူ

2013
Zaw-Win-Htut

ခြဲခြာ
အဆုံး
ေလးနက္ေပးပါ
ေရလုိက္ငါးလုိက္
တစ္ခ်ိဳ႔
မင္းေလးအတြက္
Lu
အေကာင္းဆုံး
လုိက္ႏုိင္မလား
မေန႔က
ဒဏ္ရာေဟာင္းမ်ားန႔ဲ
Rock ‘N’ Roll Show

Credit : axlerose

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s