ညလင္းထယ္ – မုိးသားထဲ မုိးသားထဲ

၂၀၁၃

၀၁။အိမ္မက္
၀၂။ဂရုစုိက္ေပးပါ
၀၃။ဟုိတစ္ဖက္ကမ္း
၀၄။ဘယ္ေတာ႔မွ
၀၅။မင္း
၀၆။ခက္မယ္ထင္တယ္
၀၇။အတားအဆီးမ်ား
၀၈။ဥစၥာရူး
၀၉။ဟုိအေ၀း
၁၀။ဆီးမီးထိန္ထိန္လင္းေန
NyaLinnHtel
L>load

Credit : Wailinaung, လူသား

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s