အယ္ေနာင္း – ခုိင္ၿမဲျခင္း

၁၉၉၇

0၁။ အခ်စ္နဲ႔ဘ၀
0၂။ ဒုကၡလမ္းမမ်ား
0၃။ အေဖာ္မဲ့ျခင္း
0၄။ အက်င့္ပ်က္မ
0၅။ အခ်စ္
0၆။ ညနတ္သမီး
0၇။ တေရြ႕ေရြ႕ေ၀းကြာ
0၈။ ခုိင္ျမဲျခင္း
0၉။ မင္းရဲ႕အနား
၁၀။ လေရာင္ငတ္ေသာည
၁၁။ ကမၻာေျမလည္ပတ္ေနတယ္
၁၂။ အခ်စ္ (Bonus Track)

IMG

Download Album

Credit : mmsong. mgthura3 and လူသား

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s