ထြဏ္းခမ္ {-} မ်က္ရည္အက္ေၾကာင္း (၂၀၁၂)

၀၁ ရိုး​ရာဓ​ေလ့​
၀၂ ေနာက္ဆံုးအခ်စ္
၀၃ မ်က္ရည္အက္ေၾကာင္း
၀၄ အလိမ္​ေတး​
၀၅ သို႔…အ​ေမ
၀၆ အလြမ္းမိုးစက္
၀၇ လျပည့္ည
၀၈ မင္းလက္ထဲ
၀၉ မင္းမွမင္း
၁၀ တစ္သက္လံုး​ [Ft. ဆုန္သင္းပါရ္]
၁၁ ဒဏ္ရာခရီးသည္
၁၂ ျပန္လာပါ

Credit : Ko Elhar

HK

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s